Ker uz Popovića!

Gre­g Po­po­vi­ć je već sam po sebi bio dovoljno zastrašujući lik na klupi Sjedinjenih Američkih Država, ali je sada doveo i pojačanja. Stiv Ker, šef stru­ke Gol­den stej­ta, naj­bo­ljeg ti­ma da­na­šnji­ce, bi­će u struč­nom šta­bu „Popa“ u re­pre­zen­ta­ci­ji SAD od Svetskog prvenstva u Kini.

Ker je bio Po­povićev igrač u San An­to­ni­ju, po­tom i kao mladi trener kupio fore od najboljeg na svetu, a sada će ponovo sarađivati sa njim. Pretpostavka je i da je u pitanju uvođenje Kera u reprezentaciju kako bi u jednom trenutku preuzeo kormilo.

Nje­mu će u struč­nom šta­bu Drim tima dru­štvo pra­vi­ti pr­vi tre­ner In­di­ja­ne, Nejt Mek­mi­lan, kao i šef stru­ke uni­ver­zi­te­ta Vi­la­no­va, Džej Rajt.

KATEGORIJE