Kraljevi „tre­ća stra­na“ u Ba­tle­ro­vom trej­du

Dži­mi Ba­tler će, neminovno je, na­pu­sti­ti Mi­ne­so­tu, a moglo bi da se desi da se ponovo nađe sa Nemanjom Bjelicom sa kojim je prošle sezone igrao u dresu Timbervulfsa. Naime, Sa­kra­men­to bi mogao da uđe u pri­ču o trej­du Batlera, mada bi Vlade Di­vac i sa­rad­ni­ci verovatno radije bili „tre­ća stra­na“, s ob­zi­rom da do­la­zak Ba­tle­ra na jed­nu go­di­nu u Sa­kra­men­to ne bi previše zna­či­la Kraljevima uko­li­ko bi sjajni as na­pu­stio glav­ni grad Ka­li­for­ni­je već na­red­nog le­ta.

Za­to je re­al­ni­je da, ako King­si uop­šte bu­du u kom­bi­na­to­ri­ci, pri­hva­te ogroman ugo­vor Gor­gi­ja Di­en­ga ko­ga Mi­ne­so­ta že­li da se re­ši, a za­uz­vrat do­bi­ju pi­ko­ve na na­red­nim draf­to­vi­ma, ko­je u ovom tre­nut­ku ne­ma­ju. Za­što je Sa­kra­men­to uop­šte u ovoj pri­či? Za­to što je praktično je­di­na eki­pa sa le­pim pro­sto­rom u se­le­ri-ke­pu.

U sva­kom slu­ča­ju, King­si bi mo­gli da pro­fi­ti­ra­ju, da li do­bi­ja­njem jed­nog od naj­bo­ljih igra­ča li­ge, ili ovim po­te­zom na du­že sta­ze.

KATEGORIJE