Umro idejni tvorac “trougla” i titula

U 97. godini života preminuo je Teks Vin­ter, tvorac “trougla”, verovatno najuspešnije postavke u napadu u istoriji NBA lige. Ideja koju je Vinter nacrtao još kao trener na univerzitetu Kanzas Stejta donela je titule prvo Čikagu u eri Majkla Džordana, a potom i Lejkersima sa Kobijem Brajantom.

– To­li­ko sam to­ga na­u­čio od tre­ne­ra Vin­te­ra – poručio je Majkl Džor­dan nakon vesti o smrti legendarnog stručnjaka. – Na račun njegovog “tro­u­gla” idu velike zasluge u osva­ja­nju šest ti­tu­la sa Bul­si­ma. Bio je ne­u­mo­ran rad­nik. Uvek fo­ku­si­ran na de­ta­lje i pri­pre­mu, sja­jan uči­telj. Imao sam sre­ću da ra­dim sa njim.

Vin­ter je po­čeo ka­ri­je­ru kao asi­stent na uni­ver­zi­te­tu Kan­zas Stejt dav­ne 1947. go­di­ne, po­tom se pre­se­lio na Mar­ket gde je po­stao naj­mla­đi pr­vi tre­ner u NKAA. Vra­tio se u Kan­zas u ko­jem je po­tom pro­veo 15 go­di­na kao pr­vi tre­ner.

U NBA li­gi je kao pr­vi tre­ner vo­dio Hju­ston, da bi po­tom po­stao asi­stent mla­dom Džek­so­nu u Či­ka­gu. U dresu Bikova tada je igrao i sadašnji šef Golden stejta – Stiv Ker.

– Mno­go to­ga što ra­dim ov­de sa Vo­ri­or­si­ma ima veze sa onim što sam naučio od Tek­sa – rekao je vidno emotivni Ker, dok je Ko­bi­ Bra­jan­t poručio:

– Bio je moj men­tor. Se­deo sam sa Tek­som i gle­dao sva­ki mi­nut sva­ke mo­je utak­mi­ce u ru­ki se­zo­ni. Na­u­čio me je ka­ko da pro­stu­di­ram sva­ki de­talj.

KATEGORIJE