Trinkijeri: Savršen trud

Andrea Trinkijeri je utakmicu protiv Mornara tokom vikenda preskočio zbog problema sa zdravljem. Sada se vratio, a njegovi igrači su mu „poželeli dobrodošlicu“.

– Če­sti­tam igra­či­ma, bi­li su u sta­nju da igra­ju do kra­ja. Ce­lu utak­mi­cu, sjaj­nu utak­mi­cu. Ima­li smo lo­šu tre­ću če­tvr­ti­nu, ali ta­le­nat Lokomotive je ve­li­ki. Mi smo 16-17 mi­nu­ta igra­li sjaj­no, pa na­pra­vi­li gre­ške. Ka­mings i Kal­nie­tis su po­go­di­li te­ške troj­ke… Tre­ća če­tvr­ti­na ni­je bi­la do­bra, ali osta­vi­li smo naj­bo­lje za kraj. Ni­je bi­la sa­vr­še­na utak­mi­ca, ali je­ste ulo­žen sa­vr­šen trud.

Italijanski stručnjak na klupi Partizana nije želeo individualno da izdvoji junaka, ali je pričao o momcima koji su doneli pobedu.

– To­mas ni­je tre­ni­rao 12 da­na i ne mo­že sve „na pre­va­ru“. Mo­že jed­na utak­mi­ca u Ba­ru, ali ova je bi­la zah­tev­na, gde mo­raš da imaš tre­ning, ri­tam, no­ge… Sve! I on je us­peo da naj­bo­lje osta­vi za kraj. I do­sta nam je po­mo­gao. Kao i Mo­zli, ali i Zagorac ko­ji je imao tri-če­ti­ri vr­hun­ske tim­ske od­bra­ne, sa stra­ne po­mo­ći.

Ipak, Trinkijeri nije izdržao:

– Ako tre­ba ne­ko­ga da iz­dvo­jim, moj lič­ni MVP je Mar­kus Pejdž, jer je od­i­grao mu­dro. Ipak su oni su ozbilj­na eki­pa, De­ker, Ka­mings, Ka­lin­je­tis… Ve­li­ki su! Do­bra po­be­da. Ide­mo na novo putovanje.

Trinkijeri nije uljuljkan sa 4-0 u Evrokupu:

– Gre­ši­mo, ali zna­mo i kroz gre­ške da igra­mo. Igra­mo do­bru od­bra­nu. U mo­der­noj ko­šar­ci ta­ko se igra od­bra­na. Sad je 4-0, sle­de­ća utak­mi­ca­ma u Li­mo­žu će bi­ti još te­ža. Že­lim sa­mo da pre­ži­vi­mo ovaj pe­ri­od, u ko­me mno­go pu­tu­je­mo i ne tre­ni­ra­mo. Sa­mo že­lim da igra­či bu­du zdra­vi. To mi je naj­va­žni­je.

KATEGORIJE